Žiadateľ

Čo je kreatívny voucher?

Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú pomoc, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré MSP vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 odvetví KP.

Mechanizmus je založený na podpore spolupráce mikro, malých a stredných podnikateľov (ďalej MSP) a subjektov z oblasti kreatívneho priemyslu.

Subjekty pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov, môžu poskytnúť MSP svoje služby a/alebo vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať podporu prostredníctvom kreatívneho vouchera – a to do výšky 50% nákladov. Maximálna výška podpory bude vždy uvedená v konkrétnej výzve.

Kto môže byť žiadateľom?

Žiadateľ môže byť malý a stredný podnik (ďalej len „MSP“), registrovaný na území Slovenskej republiky a vykonávajúci v nej podnikateľskú činnosť, v prípade ak splní všetky podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve.

Registrácia žiadostí

Online registrácia žiadostí je dostupná počas pracovných dní v čase od 12.00 hod. do 20.00 hod.

Momentálne je online registrácia dostupná pre odvetvie Architektúra.

Pre odvetvie Dizajn bude sprístupnená dňa 30. augusta 2018

Zaregistrujte sa teraz

Ako získať kreatívny voucher?

Malý a stredný podnik musí o kreatívny voucher požiadať v súlade s podmienkami, stanovenými vo výzve.

Výzvy pre žiadateľov – MSP sú zverejňované pre každé odvetvie kreatívneho priemyslu samostatne.
Aktuálne výzvy

Poskytnutie kreatívneho vouchera

  • Žiadateľ – MSP najskôr vyplní na webovej stránke 1. časť žiadosti, kde uvedie svoje základné údaje, stručný opis svojho projektu – požadovanej služby alebo diela, vyhodnotenie troch cenových ponúk s určením budúceho realizátora, požadovanú výšku pomocitermín ukončenia projektu.
  • Po vyplnení a odoslaní 1. časti žiadosti sa vytvára registrácia a rezervuje sa požadovaná suma pre žiadateľa.
  • Odborní pracovníci projektu do žiadosti doplnia ďalšie údaje z verejne dostupných registrov.
  • Ak je MSP oprávneným žiadateľom, dostane emailom predvyplnenú žiadosť spolu s povinnými prílohami. Skontrolovanú a skompletizovanú žiadosť MSP oficiálne predkladá elektronicky, opatrenú elektronickým podpisom alebo v printovej podobe, originálne podpísanú, poštou.
  • Po doručení originálov žiadosti, nasleduje potvrdenie oprávnenosti žiadateľa a ukončuje sa schvaľovací proces. S úspešnými žiadateľmi – MSP bude uzatvorená zmluva. Žiadateľ sa dňom účinnosti zmluvy stáva príjemcom pomoci.
  • Príjemca pomoci uzatvára s oprávneným realizátorom zmluvu a v nasledujúcom období realizujú spolu projekt, ktorý musí byť v súlade so schválenou žiadosťou. Po ukončení realizácie príjemca pomoci predkladá žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera.
  • Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera obsahuje: identifikáciu príjemcu, faktúru oprávneného realizátora, potvrdenie o úhrade faktúry, čestné prehlásenie o úspešnej realizácii projektu, prípadnú dokumentáciu výstupu zo spolupráce s realizátorom.
  • Preplatenie kreatívneho vouchera.

Načítavam