Podujatia

V roku 2018 sme pre vás naplánovali celkom 11 zaujímavých podujatí na tému podpory tvorby nových obchodných modelov, zameraných na odvetvie architektúra.

ŠTYRI KRESLÁ: Tvorba nových obchodných modelov v odvetví architektúra

12.11. 2018 / Trenčín

Kreatívci, využite výnimočnú príležitosť a získajte cenné vedomosti z oblasti tvorby obchodných modelov, špecificky určených pre rozvoj podnikania v odvetví ARCHITEKTÚRA. Skúsení odborníci a úspešní architekti si s vami sadnú do kresla a priblížia Vám tajomstvá úspešného podnikania v oblasti kreatívneho priemyslu.


ČO SA DOZVIETE?

Cieľom našich celodenných seminárov je vniesť nový pohľad na fungovanie vašej podnikateľskej činnosti, tak aby vám práca prinášala radosť i zisk. Prepojením teoretických znalostí a praktických cvičení sa dozviete viac o tom, ako si ujasniť celkovú stratégiu a prehodnotiť všetky podstatné prvky, ktoré vytvárajú úspešný model podnikania v architektúre. Zaujímavým zážitkom bude aj osobné stretnutie s významnou osobnosťou z odvetvia architektúry, ktorá sa s vami podelí o svoje vlastné skúsenosti a obohatí časť podujatia venovanú diskusii o regionálnych problémoch.


KTO BUDÚ VAŠI LEKTORI?

Prvé kreslo obsadí pani ING. OĽGA MIHÁLIKOVÁ, ktorá sa od roku 2003 venuje na rôznych pozíciách v Slovenskej komore architektov obhajobe a propagácii profesie architekta (napríklad ako manažérka Ceny za architektúru CEZAAR) a uznávaniu kvalifikácií architektov; od roku 2012 vedie Európsku sieť príslušných orgánov v architektúre, ktorá sa zaoberá ich mobilitou.

Druhé kreslo bude patriť pánovi ING. MARIANOVI HAINSOVI, riaditeľovi IMH Constulting, ktorý sa od roku 1995 venuje konzultáciám, poradenstvu a tréningovým programom, zameraným na zvyšovanie efektivity a ekonomickej výkonnosti podnikov.

Tretie kreslo je určené pre nášho špeciálneho HOSŤA – architekta Ing. Arch. Stanislava Rentku.

A štvrté kreslo bude patriť VÁM! Môžete sa podeliť o vlastné skúsenosti, dávať otázky našim odborníkom, či diskutovať s účastníkmi o problémoch a spolu hľadať riešenia.


KEDY?

Podujatie sa uskutoční 12. novembra 2018 (v pondelok) v čase od 09.00 do 18.30 hod.


KDE?

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Hurbanova 59
911 00 Trenčín

PRIHLÁSENIE: Na podujatie sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formuláru.

Zaregistrujte sa

Na základe online registrácie vám následne predvyplníme Žiadosť o účasť na podujatí, vrátane povinných príloh a budeme Vás kontaktovať prostredníctvom emailu o ďalšom postupe.
HARMONOGRAM PODUJATIA:
 • 8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
 • 9:00 – 10:45 Edukačná časť: ARCHITEKT - PODNIKATEĽ // Ekonomická teória obchodných modelov
 • 10:45 – 11:00 Prestávka
 • 11:00 – 12:15 Pokračovanie edukačnej časti: PODNIKATEĽ - ARCHITEKT // Fungujúce obchodné modely v architektúre
 • 12:15 – 13:00 Obedná prestávka
 • 13:00 – 14:30 Prezentačná časť: NÁŠ HOSŤ // Stretnutie s hosťom z odvetvia architektúry a jeho pohľad na úspešné podnikanie
 • 14:30 – 14:45 Prestávka
 • 14:45 – 16:15 Aplikačná časť: ARCHITEKT V REGIÓNE // Obchodné modely v regionálnom kontexte
 • 16:15 – 16:30 Prestávka
 • 16:30 – 18:30 Moderovaná diskusia a individuálne odborné poradenstvo v oblasti tvorby obchodných modelov
KONTAKT: V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na kreativnepodujatia@siea.gov.skalebo na telefónnom čísle +421 907 866 128. Ďalšie informácie o projekte, kreatívnych voucheroch a iných aktivitách projektu nájdete na našej stránke www.vytvor.me.
Tešíme sa na Vás!

Odborné podujatia sa realizujú v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Podaktivity A.: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v regiónoch a Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK. Kód projektu ITMS2014+ 313000J874.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
 • I. Ako nefinančná (bezodplatná) podpora sú podujatia určené pre podnikateľské subjekty (právnické osoby a/alebo fyzické osoby – podnikateľov), ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti v súlade so Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Schéma DM -1/2018 v znení Dodatku č.1, (zverejnená: Obchodný vestník 124/2018)

  Prehľad základných podmienok oprávnenosti:
  1. Oprávnenými žiadateľmi o účasť na podujatí NP PRKP sú subjekty, pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu KP: Architektúra, Dizajn, Reklama a marketing, IKT - programovanie, a ktoré zároveň spĺňajú charakteristiky oprávnených činností z príslušných oblastí kreatívneho priemyslu, podľa Zoznamu oprávnených činností zverejnenom na webovom sídle www.vytvor.me v časti Oprávnené činnosti pod názvom Zoznam oprávnených činností.
  2. Oprávnenými žiadateľmi o účasť na podujatí NP PRKP sú MSP- fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
   • sú registrované na území Slovenskej republiky,
   • vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky,
   • spĺňajú definíciu malého a stredného podniku.


   Určujúcou definíciou mikro, malého a stredného podniku je definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014).
  3. Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C249/01).

  Kompletný prehľad podmienok oprávnenosti a spôsob ich overovania nájdete TU.

  Organizátor podujatí upozorňuje, že v prípade, že ak v procese overovania bude preukázateľne zistené, že zúčastnený subjekt, v čase konania podujatia, nespĺňal kritériá oprávnenosti, tak, ako to uviedol vo svojej Žiadosti o účasť na podujatí a v jej jednotlivých prílohách, bude mu – zo strany SIEA – jeho účasť na podujatí spätne spoplatnená. V takomto prípade bude účastníkovi zo strany SIEA vystavená a doručená faktúra za účasť na podujatí, vo výške skutočných nákladov na každého účastníka, násobených počtom účastníkov za dotknutý Subjekt.
  Zúčastnený subjekt je povinný faktúru za účasť na podujatí uhradiť v prospech SIEA aj v prípade, ak najneskôr do 3 pracovných dní od konania podujatia nebude do SIEA doručený podpísaný originál jeho Žiadosti o účasť na podujatí, vrátane povinných príloh.
 • II. Účastníci podujatí NP PRKP berú na vedomie, že v súlade so zákonom č.292/2015 Z.z,  sa – z priebehu podujatí, organizovaných v rámci implementácie NP PRKP – vyhotovujú písomné prezenčné listiny, na ktorých je uvedené IČO alebo DIČ podnikateľského subjektu, za ktorý sú účastníci prítomní a meno, priezvisko a e-mail adresa každého fyzicky prítomného účastníka. Správnosť údajov potvrdzujú účastníci priamo na podujatí pripojením svojho podpisu k údajom na prezenčnej listine. Zároveň účastníci podujatí berú na vedomie, že z  podujatí organizovaných v rámci implementácie NP PRKP, sa zhotovuje pracovná fotodokumentácia určená výlučne pre potreby monitorovania a auditov NP PRKP v období do 31.12.2023, na ktorej je podujatie zaznamenávané výlučne v celkoch, neumožňujúcich identifikáciu podľa zachytených podobizní prítomných účastníkov (zábery sa zhotovujú od chrbta prítomných účastníkov). Nad rámec tohto ustanovenia – na základe individuálneho, vzájomného dohovoru jednotlivého účastníka podujatia s organizátorom podujatia.
 • III. SIEA môže, v rámci monitorovania realizácie NP PRKP minimálne v rozsahu podľa prílohy č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu NP PRKP, dožadovať aj ďalšie doplňujúce monitorovacie údaje, týkajúce sa podniku žiadateľa a účastníkov podujatia a to počas celého obdobia trvalej udržateľnosti a následného monitorovania NP PRKP, t. j. do 31.12.2028. Vyplnenie týchto údajov je na dobrovoľnej báze.
VZORY DOKUMENTOV:

Ak máte záujem zúčastniť sa na podujatí vyplňte prosím online registračný formulár a my Vám predvyplníme všetky ďalej uvedené dokumenty. Tieto dokumenty sú vzorové a sú zverejnené pre potreby oboznámenia sa obsahom Žiadosti o účasť na podujatí a povinných príloh.


VZOR Žiadosti o účasť na podujatí – právnická osoba (Právna forma: s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., j.s.a. prípadne iná právna forma)
S prílohou č. 1 – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie
a s prílohou č. 2 – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

VZOR Žiadosti o účasť na podujatí – fyzická osoba podnikateľ (Právna forma: živnostník, slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník, prípadne iná právna forma)
S prílohou č. 1 – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie

Príloha č. 1 – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (vypĺňa právnická osoba i fyzická osoba – podnikateľ)
Príloha č. 2 – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (vypĺňa právnická osoba)

ŠTYRI KRESLÁ: Tvorba nových obchodných modelov v odvetví architektúra

13. 11. 2018 / Banská Štiavnica

Kreatívci, využite výnimočnú príležitosť a získajte cenné vedomosti z oblasti tvorby obchodných modelov, špecificky určených pre rozvoj podnikania v odvetví ARCHITEKTÚRA. Skúsení odborníci a úspešní architekti si s vami sadnú do kresla a priblížia Vám tajomstvá úspešného podnikania v oblasti kreatívneho priemyslu.


ČO SA DOZVIETE?

Cieľom našich celodenných seminárov je vniesť nový pohľad na fungovanie vašej podnikateľskej činnosti, tak aby vám práca prinášala radosť i zisk. Prepojením teoretických znalostí a praktických cvičení sa dozviete viac o tom, ako si ujasniť celkovú stratégiu a prehodnotiť všetky podstatné prvky, ktoré vytvárajú úspešný model podnikania v architektúre. Zaujímavým zážitkom bude aj osobné stretnutie s významnou osobnosťou z odvetvia architektúry, ktorá sa s vami podelí o svoje vlastné skúsenosti a obohatí časť podujatia venovanú diskusii o regionálnych problémoch.


KTO BUDÚ VAŠI LEKTORI?

Prvé kreslo obsadí pani ING. OĽGA MIHÁLIKOVÁ, ktorá sa od roku 2003 venuje na rôznych pozíciách v Slovenskej komore architektov obhajobe a propagácii profesie architekta (napríklad ako manažérka Ceny za architektúru CEZAAR) a uznávaniu kvalifikácií architektov; od roku 2012 vedie Európsku sieť príslušných orgánov v architektúre, ktorá sa zaoberá ich mobilitou.

Druhé kreslo bude patriť pánovi ING. MARIANOVI HAINSOVI, riaditeľovi IMH Constulting, ktorý sa od roku 1995 venuje konzultáciám, poradenstvu a tréningovým programom, zameraným na zvyšovanie efektivity a ekonomickej výkonnosti podnikov.

Tretie kreslo je určené pre nášho špeciálneho HOSŤA - architekta.

A štvrté kreslo bude patriť VÁM! Môžete sa podeliť o vlastné skúsenosti, dávať otázky našim odborníkom, či diskutovať s účastníkmi o problémoch a spolu hľadať riešenia.


KEDY?

Podujatie sa uskutoční 13. novembra 2018 (v utorok) v čase od 09.00 do 18.30 hod.


KDE?

Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum Banská Štiavnica – Detašované pracovisko Fakulty Architektúry STU v Bratislave,
Radničné nám. 2,
969 01 Banská Štiavnica

PRIHLÁSENIE: Na podujatie sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formuláru.

Zaregistrujte sa

Na základe online registrácie vám následne predvyplníme Žiadosť o účasť na podujatí, vrátane povinných príloh a budeme Vás kontaktovať prostredníctvom emailu o ďalšom postupe.
HARMONOGRAM PODUJATIA:
 • 8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
 • 9:00 – 10:45 Edukačná časť: ARCHITEKT - PODNIKATEĽ // Ekonomická teória obchodných modelov
 • 10:45 – 11:00 Prestávka
 • 11:00 – 12:15 Pokračovanie edukačnej časti: PODNIKATEĽ - ARCHITEKT // Fungujúce obchodné modely v architektúre
 • 12:15 – 13:00 Obedná prestávka
 • 13:00 – 14:30 Prezentačná časť: NÁŠ HOSŤ // Stretnutie s hosťom z odvetvia architektúry a jeho pohľad na úspešné podnikanie
 • 14:30 – 14:45 Prestávka
 • 14:45 – 16:15 Aplikačná časť: ARCHITEKT V REGIÓNE // Obchodné modely v regionálnom kontexte
 • 16:15 – 16:30 Prestávka
 • 16:30 – 18:30 Moderovaná diskusia a individuálne odborné poradenstvo v oblasti tvorby obchodných modelov
KONTAKT: V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na kreativnepodujatia@siea.gov.skalebo na telefónnom čísle +421 907 866 128. Ďalšie informácie o projekte, kreatívnych voucheroch a iných aktivitách projektu nájdete na našej stránke www.vytvor.me.
Tešíme sa na Vás!

Odborné podujatia sa realizujú v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Podaktivity A.: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v regiónoch a Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK. Kód projektu ITMS2014+ 313000J874.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
 • I. Ako nefinančná (bezodplatná) podpora sú podujatia určené pre podnikateľské subjekty (právnické osoby a/alebo fyzické osoby – podnikateľov), ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti v súlade so Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Schéma DM -1/2018 v znení Dodatku č.1, (zverejnená: Obchodný vestník 124/2018)

  Prehľad základných podmienok oprávnenosti:
  1. Oprávnenými žiadateľmi o účasť na podujatí NP PRKP sú subjekty, pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu KP: Architektúra, Dizajn, Reklama a marketing, IKT - programovanie, a ktoré zároveň spĺňajú charakteristiky oprávnených činností z príslušných oblastí kreatívneho priemyslu, podľa Zoznamu oprávnených činností zverejnenom na webovom sídle www.vytvor.me v časti Oprávnené činnosti pod názvom Zoznam oprávnených činností.
  2. Oprávnenými žiadateľmi o účasť na podujatí NP PRKP sú MSP- fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
   • sú registrované na území Slovenskej republiky,
   • vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky,
   • spĺňajú definíciu malého a stredného podniku.


   Určujúcou definíciou mikro, malého a stredného podniku je definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014).
  3. Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C249/01).

  Kompletný prehľad podmienok oprávnenosti a spôsob ich overovania nájdete TU.

  Organizátor podujatí upozorňuje, že v prípade, že ak v procese overovania bude preukázateľne zistené, že zúčastnený subjekt, v čase konania podujatia, nespĺňal kritériá oprávnenosti, tak, ako to uviedol vo svojej Žiadosti o účasť na podujatí a v jej jednotlivých prílohách, bude mu – zo strany SIEA – jeho účasť na podujatí spätne spoplatnená. V takomto prípade bude účastníkovi zo strany SIEA vystavená a doručená faktúra za účasť na podujatí, vo výške skutočných nákladov na každého účastníka, násobených počtom účastníkov za dotknutý Subjekt.
  Zúčastnený subjekt je povinný faktúru za účasť na podujatí uhradiť v prospech SIEA aj v prípade, ak najneskôr do 3 pracovných dní od konania podujatia nebude do SIEA doručený podpísaný originál jeho Žiadosti o účasť na podujatí, vrátane povinných príloh.
 • II. Účastníci podujatí NP PRKP berú na vedomie, že v súlade so zákonom č.292/2015 Z.z,  sa – z priebehu podujatí, organizovaných v rámci implementácie NP PRKP – vyhotovujú písomné prezenčné listiny, na ktorých je uvedené IČO alebo DIČ podnikateľského subjektu, za ktorý sú účastníci prítomní a meno, priezvisko a e-mail adresa každého fyzicky prítomného účastníka. Správnosť údajov potvrdzujú účastníci priamo na podujatí pripojením svojho podpisu k údajom na prezenčnej listine. Zároveň účastníci podujatí berú na vedomie, že z  podujatí organizovaných v rámci implementácie NP PRKP, sa zhotovuje pracovná fotodokumentácia určená výlučne pre potreby monitorovania a auditov NP PRKP v období do 31.12.2023, na ktorej je podujatie zaznamenávané výlučne v celkoch, neumožňujúcich identifikáciu podľa zachytených podobizní prítomných účastníkov (zábery sa zhotovujú od chrbta prítomných účastníkov). Nad rámec tohto ustanovenia – na základe individuálneho, vzájomného dohovoru jednotlivého účastníka podujatia s organizátorom podujatia.
 • III. SIEA môže, v rámci monitorovania realizácie NP PRKP minimálne v rozsahu podľa prílohy č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu NP PRKP, dožadovať aj ďalšie doplňujúce monitorovacie údaje, týkajúce sa podniku žiadateľa a účastníkov podujatia a to počas celého obdobia trvalej udržateľnosti a následného monitorovania NP PRKP, t. j. do 31.12.2028. Vyplnenie týchto údajov je na dobrovoľnej báze.
VZORY DOKUMENTOV:

Ak máte záujem zúčastniť sa na podujatí vyplňte prosím online registračný formulár a my Vám predvyplníme všetky ďalej uvedené dokumenty. Tieto dokumenty sú vzorové a sú zverejnené pre potreby oboznámenia sa obsahom Žiadosti o účasť na podujatí a povinných príloh.


VZOR Žiadosti o účasť na podujatí – právnická osoba (Právna forma: s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., j.s.a. prípadne iná právna forma)
S prílohou č. 1 – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie
a s prílohou č. 2 – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

VZOR Žiadosti o účasť na podujatí – fyzická osoba podnikateľ (Právna forma: živnostník, slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník, prípadne iná právna forma)
S prílohou č. 1 – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie

Príloha č. 1 – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (vypĺňa právnická osoba i fyzická osoba – podnikateľ)
Príloha č. 2 – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (vypĺňa právnická osoba)

Žiadosť o účasť na podujatí NP PRKP

Ďakujeme, Vaše údaje boli uložené.
Na uvedený kontaktný email Vás bude kontaktovať personál SIEA.

Nastala chyba. Skúste akciu opakovať neskôr.

  Informácie o podujatí ?

  Názov podujatia
  Termín a miesto konania

  Predpokladaná maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis v rámci tohto podujatia je 0 EUR

  Základné údaje žiadateľa

  ?
  ?

  Zvoľte počet účastníkov ?

  Účastník č.1:

  Kontaktná osoba ?

  Prehľad plánovaných podujatí

  ŠTYRI KRESLÁ: Tvorba nových obchodných modelov v odvetví architektúra  • 15.10.2018 - Žilina
  • 16.10.2018 - Banská Bystrica
  • 05.11.2018 - Poprad
  • 06.11.2018 - Prešov
  • 07.11.2018 - Košice
  • 12.11.2018 - Trenčín
  • 13.11.2018 - Banská Štiavnica
  • 26.11.2018 - Nitra
  • 27.11.2018 - Komárno
  • 10.12.2018 - Bratislava
  • 11.12.2018 – Trnava

  Informácie o jednotlivých podujatiach aktualizujeme.
  Prihlasovanie na jednotlivé podujatia budeme zverejňovať priebežne.

  Podujatia organizujeme v odvetviach

  architektúra

  programovanie
  IKT

  dizajn

  reklama
  marketing

  Prečo sa oplatí prísť na podujatia?

  Na našich podujatiach sa dozviete viac o tom, ako si ujasniť celkovú stratégiu a prístup k vášmu podnikaniu. V rámci riešenia praktického príkladu prehodnotíte všetky podstatné prvky, ktoré vytvárajú úspešný model podnikania; posúdite a zoptimalizujete prepojenie medzi kľúčovými oblasťami vášho biznisu.

  Naše podujatia sú vhodné pre existujúce subjekty kreatívneho priemyslu i absolventov zo 4 podporovaných odvetví. Potrebné a cenné rady si z nich môžu odniesť tak začínajúci kreatívci v oblasti Architektúry, alebo ich starší kolegovia, aktuálne riešiaci konkrétny problém, ako aj renomované a prosperujúce ateliéry. Účasť je bezplatná.