O projekte

Názov projektu
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Operačný program
Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os
3 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
Špecifický cieľ
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Poskytovateľ Nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky "Riadiaci orgán“ v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“
Prijímateľ Nenávratného finančného príspevku
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Kód projektu (ITMS)
313000J874
Číslo zmluvy
323/2017-2060-2242
Miesto realizácie projektu
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Trvanie realizácie projektu:
03/2017 – 06/2023
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)
12 981 770, 50 €
Hlavné aktivity projektu
Podpora kreatívneho priemyslu ( ďalej „KP” ) v regiónoch
Podpora kreatívneho priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji ( ďalej „BSK” )
Podaktivity
A. Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v regiónoch
Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK
B. Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov KP
Stimulácia inovačného procesu v BSK s využitím výstupov KP
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (ďalej len „KP“), za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.
Cieľová skupina projektu
Malé a stredné podniky ( ďalej „MSP” )

Oblasť KP je vymedzená nasledovnými odvetviami

  • reklama a marketing
  • architektúra
  • IKT - programovanie
  • dizajn

V rámci projektu budú na celom území Slovenskej republiky realizované aktivity zamerané na podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP a aktivity zamerané na stimuláciu inovačného procesu s využitím výstupov KP, kde kľúčovou aktivitou bude poskytovanie kreatívnych voucherov.

architektúra

programovanie
IKT

dizajn

reklama
marketing


Podaktivity a činnosti

Podaktivita A: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP

  • vytvorenie 2 regionálnych konzultačných centier
  • organizovanie podujatí
  • tvorba odborných publikácií a informačných materiálov, analýz a web portálu
  • podpora kreatívnych sietí a klastrov

Podaktivita B: Stimulácia inovačného procesu s využitím výstupov KP

  • implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov, resp. poukážok
  • organizovanie propagačných a informačných kampaní